เรียน ผู้บังคับบัญชา
สภ.ขนอม วันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ ผกก.สภ.ขนอม มอบหมายให้ นายกัมพล มีชัย ประธาน กต.ตร.สภ.ขนอม เรียกประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ขนอม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยเรื่อง การบริหารงานตำรวจ ระดับสถานีตำรวจ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระ ที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ
- เรื่องการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่นทั้ง ๕ ด้าน โดยมี พ.ต.อ.เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ ผกก.สภ.ขนอม และคณะกรรมการทุกท่าน ร่วมมอบ / การแนะนำตัวของหัวหน้าสายตรวจตำบลเพื่อการประสานการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานการจับกุมคดีอาญา ๔ กลุ่ม รอบเดือนที่ผ่านมา
- รายงานการป้องกันปราบปรามและการจราจร
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ติดตามเรื่องที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่พิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
- การรับมอบกรวยยางสำหรับการใช้งานจราจร โดยมีคุณอุทัย ลำภูศรี หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดรงแยกก๊าชธรรมชาติ ขนอม / กรรมการ กต.ตร.สภ.ขนอม เป็นตัวแทนมอบ โดยมี พ.ต.อ.เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ ผกก.สภ.ขนอม เป็นผู้รับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com