เรียนผู้บังคับบัญชา
-ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช/สภ.ขนอม
ขอรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา
**********
๑.วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
๒. สถานที่ : สถานีตำรวจภูธรขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
๓. ผู้ปฏิบัติ : พ.ต.ท.ชำลอง เมืองกาญจน์ สวป. สภ.ขนอม พร้อมด้วย ข้าราชการตํารวจจิตอาสา จำนวน 40 นาย
๔. การปฏิบัติ : พัฒนารอบอาคารที่ทำการ สภ.ขนอม
ตามกิจกรรม ๕ ส.
(BIG CLEANNING DAY)
๕. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๖. ปัญหา/อุปสรรค: ไม่มี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com