เรียน ผู้บังคับบัญชา
สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ ผกก.สภ.ขนอม มอบหมายให้นายกัมพล มีชัย ประธาน กต.ตร.สภ.ขนอม เรียกประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ขนอม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สถานีตำรวจภูธรขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
- เรื่อง การจัดทำโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ ภาค ๘
- ……………………………………………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ..........................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ
๓.๑ งานป้องกันปราบปราม และการจราจร ( รอง ผกก.ป.ฯ )
๓.๒ สถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ( รอง ผกก.สืบสวน )
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ติดตามเรื่องที่ผ่านมา
- การจอดรถบริเวณหน้าตลาดสด ทั้ง 3 เทศบาล ( ขนอม , อ่าวขนอม และท้องเนียน )
- การตั้งกรวยหรือแผงกั้นแนวจอดรถหน้าร้านครัวอลิน และร้านติ่มซำ บ้านหัวเทอะ ม.3 ต.ขนอ ม อ.ขนอม จ.นศ.
- สภาพการใช้งานของกล้อง วงจรปิด ในความรับผิดชอบของ สภ.ขนอม
- รถจักรยานยนต์ส่งเสียงดังหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลขนอม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่พิจารณา
๕.๑ .............................................................................................................................
๕.๒.............................................................................................................................
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
- ............................................................................................................................
เรียนมาเพื่อทราบ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com