เรียน ผู้บังคับบัญชา
สภ.ขนอม วันที่ ๒๐ ก.ค.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.บุญเชิญ ลิ่มประจวบพงษ์ ผกก.สภ.ขนอม มอบหมายให้ นายกัมพล มีชัย ประธาน กต.ตร.สภ.ขนอม เรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรขนอม เพื่อให้เป้นไปตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรียนมาเพื่อทราบ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com