เรียนผู้บังคับบัญชา ภ.จว.นครศรีธรรมราช
สภ. ขนอม วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ รามสวัสดิ์ ผกก.สภ.ขนอม ทำหน้าที่ประธาน ในการประชุมและปฐมนิเทศ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่ง ที่ ๕ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรขนอม ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
- เรื่อง การแต่งตั้งและปฐมนิเทศ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถนีตำรวจภูธรขนอม ตามคำสั่งที่ 5 /2566 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การเลือกประธานคณะกรรมการและรองประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและ ติดตามการบริหารงานตำรวจ สถนีตำรวจภูธรขนอม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ
๓.๑ งานป้องกันปราบปราม และงานจราจร ( รอง ผกก.ป.สภ.ขนอม )
๓.๒ สถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ( รอง ผกก.สส.สภ.ขนอม )
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ติดตามเรื่องที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่พิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
สำหรับการเลือกประธานและรองประธานคณะกรรมการ ฯ ตามระเบียบวารที่ ๒ นั้น ที่ประชุมมีมติเลือกประธาน และรองประธาน ดังนี้
๑.นายกัมพล มีชัย ประชาชนมาขากการเลือก เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ
๒.นายยศพล จิตรมุ่ง ประชาชนมาจการคัดเลือก เป็นรองประธาน คนที่ ๑
๓.นายอำนวย เพชรรัตน์ ประชาชนมาจการเลือก เป็นรองประธาน คนที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com