🔹 ข่าวประชาสัมพันธ์ สภ.ขนอมในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ พศ.๒๕๖๔🔹
⭕️ขอความร่วมมือประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรม
การประทุษร้ายต่อทรัพย์ หรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยเฉพาะ
(๑) การออกจกบ้านพักโดยทิ้งเด็ก ผู้สูงอายุอยู่บนเพียงลำพัง ให้มีการแจ้งเตือนถึงภัยจาก
กลุ่มมิจฉาชีพที่เข้ามาและใช้อุบายแอบอ้างในรูปแบบต่าง ๆ
(๒) การออกไปทำธุระนอกบ้าน หรือท่องเที่ยว ไม่ควรใส่เครื่องประดับหรือของมีค่าหรือ
วางทรัพย์สินมีค่าไว้ในรถนต์อันเป็นหตุจูงใจให้มีการประทุษร้ายต่อทรัพย์ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งให้ระมัดระวังการถูก
มอมยาเพื่อปลดทรัพย์ การใช้ธนบัตรปลอมในการใช้จ่ายซื้อสินค้า
(๓) เพิ่มความระมัดระวังการถูกโจรกรรมเงินจากบัตรเอที่เอ็ม (สกิมเมอร์)โดยหลีกเลี่ยง
การกดเงินจากตู้เอทีเอ็มที่อยู่บริวณที่เปลี่ยว ไม่มีคนพลุกพล่าน ไม่มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีกล้องวงจรปิด
ข) ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนทุกแขนงให้ประชาชนได้รับทราบ
🍫ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับลงวันที่
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางพ.ศ.๒๕๕๕
ซึ่งกำหนดห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะชับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ
🍫ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับลงวันที่ ๕ ก.พ.๒๕๕๘:
เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดห้ามผู้ใดขายครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนทางตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบก และหากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา ๔๒
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com