ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2564

 

 

 

 

 

คู่มือแนวทางการการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by khanompolice.com